Ogłoszenie

 

 

Z dniem 6 lutego 2018 r. zostanie udostępnione lodowisko wraz z wypożyczalnią łyżew.

Lodowisko czynne będzie:

– Od poniedziałku do piątku: od 16 tej do 20 tej  (ostatnie wejście o godz.1900).

 

– W sobotę i  niedzielę:  od 14 tej do 20 tej  (ostatnie wejście o godz.1900).

 

Warunkiem skorzystania z lodowiska jest posiadania dokumentu tożsamości (dowód osobisty, legitymacja szkolna lub studencka) i wykupienie biletu.

Do zakupu biletu ulgowego uprawnieni są uczniowie na podstawie legitymacji uczniowskiej i studenci na podstawie legitymacji studenckiej.

Szkoła nie udostępnia sprzętu ochronnego w postaci kasków, nakolanników  i nałokietników.

Dzieci do lat 12 mogą wejść na lodowisko wyłącznie w kasku.

Wejście na lodowisko przez drzwi od strony boiska szkolnego.

Cennik:

  Bilet normalny Bilet ulgowy
Godzina korzystania z lodowiska 8 zł 6 zł
Każde kolejne 10 minut 0,80 zł 0,60 zł
Godzina wypożyczenia łyżew 5 zł 4 zł
Każde kolejne 10 minut 0,50 zł 0,50 zł

 

 

 

   REGULAMIN LODOWISKA

                                 ZESPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1

                                                   W OPOCZNIE

 

 1. Lodowisko jest obiektem sportowym Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. M. Skłodowskiej Curie w Opocznie, zarządzanym przez dyrektora szkoły.
 2. Lodowisko ma charakter ogólnodostępny, jest czynne zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. M. Skłodowskiej Curie w Opocznie.
 3. W dniu nauki szkolnej w godzinach 800– 1400 z lodowiska korzystają uczniowie Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. M. Skłodowskiej Curie w Opocznie.
 4. Lodowisko jest czynne dla klientów indywidualnych od poniedziałku do piątku w godzinach 15- 20 oraz w soboty i niedziele w godzinach od 1400 do 2000.
 5. Za korzystanie z lodowiska Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. M. Skłodowskiej Curie pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem zatwierdzonym przez dyrektora szkoły.
 6. W przypadku organizowania imprez sportowych przez Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
 7. Zarządzający ma prawo do zamknięcia lodowiska w każdej sytuacji, w której warunki atmosferyczne lub techniczne uniemożliwiają korzystanie z obiektu lub stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników.
 8. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko w obecności pełnoletniego opiekuna będącego na łyżwach, który odpowiada za bezpieczeństwo dziecka.
 9. Każdy indywidualny użytkownik lodowiska zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku dziecka, które nie posiada takiego dokumentu jego tożsamość poświadcza dorosły opiekun.
 10. Podczas przerw na konserwację lodowiska wszyscy użytkownicy muszą opuścić taflę lodu.
 11. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 30 osób.
 12. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska.
 13. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami i w rękawiczkach, a dzieci w wieku szkolnym ( szkoła podstawowa) obowiązkowo w kasku ochronnym, którego brak uniemożliwia wejście na lodowisko. Zaleca się także korzystanie z nakolanników i nałokietników.
 14. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska.
 15. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez obsługę lodowiska.
 16. Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach wyznaczonych.
 17. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się :
 18. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,
 19. palenia tytoniu, zażywania środków odurzających oraz używania otwartego ognia,
 20. siadania na bandach okalających lodowisko,
 21. używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska
 22. urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania innych użytkowników lodowiska, wykonywania skoków, gwałtownego hamowania, trzymania się za ręce podczas jazdy,
 23. jazdy z dziećmi na rękach,
 24. wnoszenia butelek i puszek z napojami oraz jedzenia na tafli lodowiska
 25. rzucania śnieżkami lub innymi przedmiotami,
 26. wprowadzania zwierząt,
 27. używania telefonów w czasie jazdy,
 28. wchodzenia w obuwiu bez łyżew na taflę lodowiska,
 29. niszczenia sprzętu i urządzeń.
 30. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska.
 31. Za rzeczy pozostawione na lodowisku i terenie przyległym, Zespół Szkół Samorządowych nr 1 im. M. Skłodowskiej Curie w Opocznie nie ponosi odpowiedzialności.
 32. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie obciążona materialnie.
 33. W celu uzyskania pierwszej pomocy należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.
 34. Każdy korzystający z lodowiska przebywa na nim na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 35. Zarządzający lodowiskiem nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo dbałości o stan obiektu.
 36. Każdy korzystający z lodowiska jest zobowiązany do zapoznania się regulaminem i przestrzegania zasad. W wypadku niestosowania się do postanowień regulaminu zostanie usunięty z lodowiska.
 37. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 im. M. Skłodowskiej Curie w Opocznie.