Art. 68. – STATUT SZKOŁY

Bez zgody prowadzącego zajęcia nauczyciela uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Nauczyciel może zobowiązać uczniów do wyłączenia posiadanych telefonów.

 

Procedury używania przez uczniów telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych/nośników

  1. Podczas zajęć edukacyjnych bez zgody nauczyciela uczniowie nie mogą używać telefonów komórkowych i innych prywatnych urządzeń elektronicznych (aparaty oraz     urządzenia powinny być wyłączone i schowane).
  2. Jeśli uczeń nie przestrzega tych zasad to otrzymuje ustne upomnienie od nauczyciela.
  3. W przypadku notorycznego łamania zakazu korzystania z telefonu komórkowego lub innych prywatnych urządzeń elektronicznych, nauczyciel za pośrednictwem wychowawcy informuje o tym jego rodziców/opiekunów. Uczeń zostaje pozbawiony wszystkich przywilejów typu: „szczęśliwy numerek”, nieprzygotowania, bonusy za 100% frekwencję, nieotrzymywanie ocen niedostatecznych dnia 13-go każdego miesiąca na okres jednego miesiąca
  4. W kolejnych przypadkach łamania powyższego zakazu, następuje obniżenie oceny zachowania.
  5. Nagrywanie dźwięku i/lub obrazu oraz fotografowanie za pomocą telefonu bądź innego urządzenia jest zabronione (z wyjątkiem dokumentowania w celu wykorzystania materiałów przez szkołę) i skutkuje wymienionymi wcześniej konsekwencjami w dłuższej przestrzeni czasowej, np. do końca roku szkolnego.
  6. Jeśli uczeń nagrał dźwięk i/lub obraz za pomocą telefonu bądź innego urządzenia,
    to w obecności nauczyciela i innych uczniów zobowiązany jest trwale usunąć nagrania.
  7. Jeśli uczeń odmówi usunięcia nagrania, wówczas wychowawca ucznia kontaktuje się z jego rodzicami, informuje ich o incydencie oraz o konsekwencjach prawnych wynikających z rozpowszechniania  nagrań bez zgody  osób  z nimi związanych; rodzice  zostają zobowiązani do usunięcia nagrań.