Nabór 2018/2019

liceum_srebro_logossrebrna-tarcza---licea2015

tarcza-2016tarcza-2017

2018-srebrne-liceum-perspektywy

Nabór do Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego
na rok szkolny 2018/2019
prowadzony jest w oparciu o:

1. Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2018/19 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I szkół ponadpodstawowych – trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na semestr pierwszy klas I szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych, w województwie łódzkim

 .

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

.

3. REGULAMIN NABORU DO SAMORZĄDOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W OPOCZNIE

Na rok szkolny 2018/2019

.

4. Nabór do Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie 
prowadzony będzie w formie elektronicznej.

lodzkie.edu.com.pl

.

5. Harmonogram naboru:

składanie wniosku o przyjęcie do szkoły (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych:– od 21 maja do 20 czerwca 2018 r., do godziny 1200
składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum, poświadczonych przez dyrektora szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub zgłoszenie się z oryginałem – kopia zostanie sporządzona i potwierdzona w sekretariacie szkoły.– od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r., do godziny 1200
złożenie przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa, stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole.– od 12 lipca 2018 r., godzina 1200 do 19 lipca 2018 r., godzina 1200
termin ogłoszenia list przyjętych– lista wstępna                            12 lipca 2018 r., do godziny 1200– lista ostateczna                        20 lipca 2018 r., godzina 1200

OFERTA EDUKACYJNA
SAMORZĄDOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W OPOCZNIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019