Nabór 2017/2018

liceum_srebro_logossrebrna-tarcza---licea2015

tarcza-2016tarcza-2017

Nabór do Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego
na rok szkolny 2017/2018
prowadzony jest w oparciu o:

1. Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2017/18 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I szkół ponadpodstawowych – trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na semestr pierwszy klas I szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych, w województwie łódzkim

 .

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

.

3. REGULAMIN NABORU DO SAMORZĄDOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W OPOCZNIE

Na rok szkolny 2017/2018

.

4. Nabór do Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Opocznie 
prowadzony będzie w formie elektronicznej.

lodzkie.edu.com.pl

.

5. Harmonogram naboru:

składanie wniosku o przyjęcie do szkoły (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych:– od 22 maja do 21 czerwca 2017 r., do godziny 1200
składanie kopii świadectw ukończenia gimnazjum, poświadczonych przez dyrektora szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub zgłoszenie się z oryginałem – kopia zostanie sporządzona i potwierdzona w sekretariacie szkoły.– od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r., do godziny 1200
złożenie przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa, stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole.– od 3 lipca 2017 r., godzina 1200 do 10 lipca 2017 r., godzina 1200
termin ogłoszenia list przyjętych– lista wstępna                            3 lipca 2017 r., do godziny 1200– lista ostateczna                        11 lipca 2017 r., godzina 1200

OFERTA EDUKACYJNA
SAMORZĄDOWEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W OPOCZNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016