RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1  IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE

 W OPOCZNIE

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej  „RODO”, podajemy do wiadomości:

 

 1. Dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych :
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Samorządowych nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opocznie, ul. Skłodowskiej 5, 26-300 Opoczno, reprezentowana przez dyrektora szkoły : p. Małgorzatę Kozłowską, tel. (44)755-26-40, zss1@opoczno.edu.pl
 • Inspektorem Ochrony Danych jest: p. Renata Wijata, tel. +48 887 171 171, iod@opoczno.edu.pl
 1. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu wykonywania zadań zgodnych ze statutem Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie oraz zadań zleconych na podstawie odrębnych przepisów, umów zgodnie z 6 RODO);
 1. Odbiorcami przetwarzanych danych osobowych będą tylko upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub na podstawie  umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Pani/Pana dane osobowe  nie zostaną przekazywane do państw trzecich chyba, że odrębne przepisy
  i umowy międzynarodowe pozwalają na to.
 3. Okres przechowywania przetwarzanych danych osobowych ustalany jest osobno dla każdego zbioru danych osobowych i wynika z przepisów prawa w zakresie zbieranych danych lub przepisów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217).
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
  (art. 15 RODO),
 • prawo do żądania sprostowania  danych osobowych (art. 16 RODO),
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
 1. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych.  Szkoła przestanie przetwarzać te dane chyba, że w stosunku do tych danych istnieją po stronie placówki, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Pani/Pana lub dane te będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w dowolnym momencie, w przypadku gdy przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie uzyskanej zgody.
 3. W przypadku naruszenia prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych –  00-193 Warszawa, ul. Stawki 2),
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji – w tym profilowaniu.