Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Opocznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej jedynkaopoczno.pl

Data publikacji i aktualizacji

 

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

  • część dokumentów nie posiada warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach
  • niektóre pliki do pobrania są częściowo niedostępne cyfrowo

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba kontaktowa – Małgorzata Kozłowska

adres e-mail: zss1@opoczno.edu.pl.

numer telefonu 44 754 26 40

 

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła zlokalizowana jest w jednym budynku. Jest to budynek dwukondygnacyjny, zbudowany na planie prostokąta. Przed budynkiem szkolnym znajduje się parking z wyznaczonymi dwoma miejscami dla osób niepełnosprawnych. Plac szkolny jest ogrodzony. W ogrodzeniu na wysokości wejścia głównego do szkoły jest szeroka brama. Przy wejściu są dwa schodki, Jest podjazd dla wózków. Wejście do szkoły szerokie. Przy wejściu dyżuruje pracownik szkoły, który pomaga interesantom dotrzeć do konkretnego miejsca. Na parterze, na holu głównym na wprost wejścia znajduje się duża tablica informacyjna, na której wypisane są wszystkie pomieszczenia administracyjno – dydaktyczne wraz z określeniem, gdzie się znajdują. Na parterze obok tablicy informacyjnej znajduje się sekretariat szkoły, gabinety dyrektora i wicedyrektorów. Prowadzi do nich szeroki hol bez barier komunikacyjnych. Do budynku mogą wchodzić osoby z psem asystującym. Na piętro prowadzą schody. Nie ma wind i podjazdów

 

Aplikacje mobilne

 

Aplikacje mobilne – brak